DỊCH VỤ QUAY PHIM SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP

<p><span>Cảm ơn bạn đ&atilde; quan t&acirc;m đến dịch vụ quay phim, chụp ảnh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng của FlycamPro. </span><br /><span>Được th&agrave;nh lập từ năm 2007, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm bay thực tế với c&aacute;c thiết bị bay chuy&ecirc;n nghiệp. Chất lượng quay 4K, 4K Raw, nhiều d&ograve;ng m&aacute;y để lựa chọn, dịch vụ linh hoạt, gi&aacute; cả hợp l&yacute; c&ugrave;ng với việc l&agrave; tổng đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng c&aacute;c thiết bị bay quay phim tr&ecirc;n kh&ocirc;ng sẽ l&agrave; ưu thế lớn về nguồn thiết bị cho c&aacute;c c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi nhiều m&aacute;y c&ugrave;ng l&uacute;c. <br />FlycamPro Team c&oacute; đầy đủ tiềm lực để c&oacute; thể đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của qu&iacute; kh&aacute;ch.</span></p>
<p>Qu&iacute; Kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu sử dụng dịch vụ của FlycamPro xin vui l&ograve;ng điền đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave;o form b&ecirc;n dưới, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n hệ lại trong v&ograve;ng 48h l&agrave;m việc. <br />Hoặc để trao đổi nhanh ch&oacute;ng h&atilde;y li&ecirc;n hệ Hotline 0908.4444.85 - Anh C&ocirc;ng<br /><br /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="760" height="4000" src="https://docs.google.com/forms/d/1O7JXsRm1prJH4eQuGVg51dD05eUU68oGDwn_hBFYI38/viewform?embedded=true" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Đang tải...</iframe></p>

Tag có liên quan

0 comments

Để lại bình luận

Lưu ý: Chúng tôi không trả lời các câu hỏi thông qua bình luận, Quý khách cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số 1900.5555.12 hoặc email FlycamPro.vn@gmail.com

Scroll To Top