DỊCH VỤ QUAY PHIM SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP

<p><span>Cảm ơn bạn đ&atilde; quan t&acirc;m đến dịch vụ quay phim, chụp ảnh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng của FlycamPro. </span><br /><span>Được th&agrave;nh lập từ năm 2007, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm bay thực tế với c&aacute;c thiết bị bay chuy&ecirc;n nghiệp. Chất lượng quay 4K, 4K Raw, nhiều d&ograve;ng m&aacute;y để lựa chọn, dịch vụ linh hoạt, gi&aacute; cả hợp l&yacute; c&ugrave;ng với việc l&agrave; tổng đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng c&aacute;c thiết bị bay quay phim tr&ecirc;n kh&ocirc;ng sẽ l&agrave; ưu thế lớn về nguồn thiết bị cho c&aacute;c c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi nhiều m&aacute;y c&ugrave;ng l&uacute;c. <br />FlycamPro Team c&oacute; đầy đủ tiềm lực để c&oacute; thể đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của qu&iacute; kh&aacute;ch.</span></p>
<p>Qu&iacute; Kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu sử dụng dịch vụ của FlycamPro xin vui l&ograve;ng điền đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave;o form b&ecirc;n dưới, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n hệ lại trong v&ograve;ng 48h l&agrave;m việc. <br />Hoặc để trao đổi nhanh ch&oacute;ng h&atilde;y li&ecirc;n hệ Hotline 0908.4444.85 - Anh C&ocirc;ng<br /><br /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="760" height="4000" src="https://docs.google.com/forms/d/1O7JXsRm1prJH4eQuGVg51dD05eUU68oGDwn_hBFYI38/viewform?embedded=true" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Đang tải...</iframe></p>

Tag có liên quan

0 comments

Để lại bình luận

Chú ý , bình luân phải được kiểm duyệt trước khi được hiển thị

Scroll To Top