Trung Tâm Bảo Hành DJI VietNam

THÔNG TIN THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA CÁC LINH KIỆN CHÍNH. 
WARRANTY PERIOD OF MAIN PARTS*
Warranty period may vary according to local laws and regulations.

Trung Tâm bảo hành chính hãng DJI Vietnam

*** Chính sách bảo hành chính hãng có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất với nhân viên của chúng tôi nếu bạn có nhu cầu.

Bản cập nhật ngày 31/01/2023

 PRODUCT (Sản Phẩm) MAIN COMPONENTS (Linh Kiện Chính)WARRANTY PERIOD (Thời gian bảo hành)
 DJI Mini 4 Pro
 DJI Mini 3 
 DJI Mini 3 Pro
 DJI Mini 2
 DJI Mini 2 SE
 Mavic Mini
 MC 12 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Battery  12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger  12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub  12 Months (Tháng)
 Propeller  No Warranty (Không bảo hành)
 Spark Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera  12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System  12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers)  12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Battery  12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Charger  12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub  12 Months (Tháng)
 Propeller  No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mavic 3 Pro
 DJI Mavic 3 Classic
 DJI Mavic 3  
 Mavic 2 Pro 
 Mavic 2 Zoom
 Mavic Pro
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Air 3
 DJI Air 2S 
 Mavic Air 2
 Mavic Air
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Phantom 4 Pro V2.0 
 Phantom 4 Pro
 Phantom 4 Advanced
 Phantom 4 
 MC 12 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller (without Built-in Screen) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller with Built-in Screen (Screen) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller with Built-in Screen (Controller) 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Phantom 3 Professional
 Phantom 3 Advanced
 Phantom 3 Standard
 Phantom 3 4K
 Central Board 12 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Phantom 2 Vision +
 Phantom 2 Vision
 Phantom 2
 Phantom FC40
 Phantom 1
 MC 12 Months (Tháng)
 Camera unit 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 ESC 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery  12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Inspire 3 Inspire 3 Aircraft 12 Months (Tháng)
 Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 RC Plus(Inspire 3) 12 Months (Tháng)
 TB51 Intelligent Battery12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 TB51 Intelligent Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 PROSSD 1TB 24 Months (Tháng)
 Inspire 3 Trolley Case 12 Months (Tháng)
 Other Accessories 3 Months (Tháng)
 Inspire 3 Foldable Quick-Release Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Inspire 2 Gimbal Camera (including X4S, X5S, X7) 12 Months (Tháng)
 Whole Units (except for Gimbal, Camera, and Battery) 12 Months and less than 200 Flight Hours (12 tháng và ít hơn 200 giờ bay)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty (Không bảo hành)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 CINESSD (960G) 12 Months and the Total Bytes Written (TBW) less than 300TB (12 tháng và Tổng số byte được ghi (TBW) ít hơn 300TB)
 CINESSD (480G) 12 Months and less than 150TB TBW (Total Bytes Written) / 12 tháng và ít hơn 150TB TBW (Tổng số byte đã viết)
 CINESSD (240G, 120G) 12 Months and less than 75TB TBW (Total Bytes Written) / 12 tháng và ít hơn 75TB TBW (Tổng số byte đã viết)
 CINESSD Card Reader 12 Months (Tháng)
 Battery Station 12 Months (Tháng)
 Multilink 12 Months (Tháng)
 Inspire 1 V1.0
 Inspire 1 V2.0
 Inspire 1 Pro
 nspire 1 Raw
 Gimbal Camera (including Z3, X3, X5, X5R) 12 Months (Tháng)
 Whole Units (except for Gimbal, Camera, and Battery) 12 Months and less than 200 Flight Hours (12 tháng và ít hơn 200 giờ bay)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Power 1000
 DJI Power 500
 DJI Power 1000 \ DJI Power 500 36 Months (Tháng)
 DJI Power AC Power Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT) 12 Months (Tháng)
 Zignes 100W Solar Panel 12 Months (Tháng)
 Zignes 120W Solar Panel 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to Matrice 30 Series Fast Charge Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to DJI Mavic 3 Series Fast Charge Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to DJI Air 3 Fast Charge Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to DJI Inspire 3 Fast Charge Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to XT60 Power Cable (12V) 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to Car Charger Plug Power Cable (12V) 12 Months (Tháng)
 DJI Power Car Power Outlet to SDC Power Cable (12V/24V) 12 Months (Tháng)
 DJI Power 1000 Protective Storage Bag 3 Months (Tháng)
 Osmo
 Osmo+
 Osmo Pro
 Osmo Raw
 Osmo Mobile
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Handle 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 400 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 400 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Cable (Osmo Mobile) No Warranty (Không bảo hành)
 Osmo Mobile 2 Osmo Mobile 2 (including Gimbal, Handler, and Battery) 12 Months (Tháng)
 Osmo Mobile 2 Charging Cable No Warranty (Không bảo hành)
 Osmo Mobile 3 Osmo Mobile 3 (Built-in Battery) 12 Months (Tháng)
 Osmo Carrying Case and Osmo Grip Tripod  3 Months (Tháng)
 USB-C Power Cable  No Warranty (Không bảo hành)
 DJI OM 4 DJI OM 4 (Built-in Battery)  12 Months (Tháng)
 DJI OM Magnetic Phone Clamp 12 Months (Tháng)
 DJI OM Grip Tripod and DJI Sling Pouch 3 Months (Tháng)
 DJI OM Magnetic Ring Holder and Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
Osmo Mobile 6
Osmo Mobile SE  
DJI OM 5
 Osmo Mobile 6 \ Osmo Mobile SE \ DJI OM 5 (Battery inclued) 12 Months (Tháng)
 DJI OM Magnetic Phone Clamp 2 \ DJI OM Magnetic Phone Clamp 3 12 Months (Tháng)
 DJI OM Fill Light Phone Clamp 12 Months (Tháng)
 Grip Tripod, Storage Pouch 3 Months (Tháng)
 Power Cable, Wrist Strap and Other Accessories No warranty (Không bảo hành)
 DJI Pocket 3 Osmo Pocket 3 12 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Handle With 1/4″ Thread 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Transmitter 12 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Battery Handle 12 Months (Tháng)
 Osmo Mini Tripod 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Expansion Adapter 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Magnetic ND Filters Set 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Wide-Angle Lens 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Black Mist Filter 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Protective Cover 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Carrying Bag 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Clip Magnet 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Windscreen No warranty (Không bảo hành)
 Type-C to Type-C PD Cable No warranty (Không bảo hành)
 DJI Wrist Strap No warranty (Không bảo hành)
 DJI Pocket 2 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Handle 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 DJI Pocket 2 Do-It-All Handle 12 Months (Tháng)
 DJI Wireless Microphone Transmitter 12 Months (Tháng)
 DJI Pocket 2 Charging Case 12 Months (Tháng)
 DJI Pocket 2 Waterproof Case  3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Handle 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Osmo Action 4 Osmo Action 4 12 Months (Tháng)
 Osmo Action Extreme Battery 12 Months (Tháng)
 Osmo Action Multifunctional Battery Case 12 Months (Tháng)
 Osmo Action Quick-Release Adapter Mount (Mini) 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Curved Adhesive Base 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 4 Glass Lens Cover 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Lens Hood 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Osmo Action 3 12 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Extreme Battery 12 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Waterproof Case 12 Months (Tháng)
 Osmo 1.5m Extension Rod 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Horizontal-Vertical Protective Frame 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Quick-Release Adapter Mount 3 Months (Tháng)
 Osmo Flat Adhesive Base 3 Months (Tháng)
 Osmo Locking Screw 3 Months (Tháng)
 Osmo Magnetic Ball-Joint Adapter Mount 3 Months (Tháng)
 DJI Floating Handle 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Lens Protective Cover 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Handlebar Mount 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Suction Cup Mount 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Surfing Tethers 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Chest Strap Mount 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Helmet Chin Mount 3 Months (Tháng)
 Type-C to Type-C PD Cable No Warranty (Không bảo hành)
 Osmo Action 3 Rubber Lens Protector No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Action 2 DJI Action 2 Camera Unit 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Front Touchscreen Module 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Power Module 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Remote Control Extension Rod 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Waterproof Case 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Magnetic Lanyard 3 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Magnetic Ball-Joint Adapter Mount 3 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Magnetic Adapter Mount 3 Months (Tháng)
 Power Cable No Warranty (Không bảo hành)
 Osmo Action Camera 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 DJI Mic 2 Receiver 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Transmitter 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Charging Case 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Camera Audio Cable (3.5mm TRS) 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Mobile Phone Adapter (Type-C) 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Mobile Phone Adapter (Lightning) 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Clip Magnet 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Carrying Bag 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Carrying Pouch 3 Months (Tháng)
 DJI Mic Splitter Charging Cable No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mic USB-C Charging Cable No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mic 2 Windscreen No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mic DJI Mic Receiver 12 Months (Tháng)
 DJI Mic Transmitter 12 Months (Tháng)
 DJI Mic Charging Case 12 Months (Tháng)
 DJI Mic Camera Audio Cable (3.5mm TRS)  3 Months (Tháng)
 DJI Mic Mobile Phone Adapter  3 Months (Tháng)
 RoboMaster S1 Intelligent Controller 12 Months (Tháng)
 Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Camera Module 12 Months (Tháng)
 Gimbal Module 12 Months (Tháng)
 Blaster 12 Months (Tháng)
 Gel Bead Container No Warranty (Không bảo hành)
 Speaker Module 12 Months (Tháng)
 Hit Detector 12 Months (Tháng)
 Chassis Armor Kit No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Cover No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Middle Frame No Warranty (Không bảo hành)
 M3508I Brushless Motor and ESC  12 Months (Tháng)
 Mecanum Wheel No warranty (Không bảo hành)
 Intelligent Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Gamepad 12 Months (Tháng)
 Safety Goggles No Warranty (Không bảo hành)
 Gel Bead No Warranty (Không bảo hành)
 RoboMaster EP Intelligent Controller 12 Months (Tháng)
 Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Camera Module 12 Months (Tháng)
 Gimbal Module 12 Months (Tháng)
 Blaster 12 Months (Tháng)
 Gel Bead Container No Warranty (Không bảo hành)
 Speaker Module 12 Months (Tháng)
 Hit Detector 12 Months (Tháng)
 Chassis Armor Kit No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Cover No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Middle Frame No Warranty (Không bảo hành)
 M3508I Brushless Motor and ESC  12 Months (Tháng)
 Mecanum Wheel No Warranty (Không bảo hành)
 Intelligent Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Safety Goggles No Warranty (Không bảo hành)
 Gel Bead No Warranty (Không bảo hành)
 Robotic Arm 12 Months (Tháng)
 Gripper 12 Months (Tháng)
 Power Connector Module 12 Months (Tháng)
 Sensor Adapter 12 Months (Tháng)
 Infrared Distance Sensor 12 Months (Tháng)
 DJI 1240BA Servo 12 Months (Tháng)
 RoboMaster EP Core Intelligent Controller 12 Months (Tháng)
 Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Camera Module 12 Months (Tháng)
 Speaker Module 12 Months (Tháng)
 Hit Detector 12 Months (Tháng)
 Chassis Armor Kit No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Cover No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Middle Frame No Warranty (Không bảo hành)
 M3508I Brushless Motor and ESC 12 Months (Tháng)
 Mecanum Wheel No Warranty (Không bảo hành)
 Intelligent Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Robotic Arm No Warranty (Không bảo hành)
 Gripper 12 Months (Tháng)
 Power Connector Module 12 Months (Tháng)
 Sensor Adapter 12 Months (Tháng)
 Infrared Distance Sensor 12 Months (Tháng)
 DJI 1240BA Servo 12 Months (Tháng)
 RoboMaster TT Aircraft  12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and Charge Cycle less than 200 Times (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Open-Source Controller 12 Months (Tháng)
 Dot-Matrix Display & Distance-Sensing Module 12 Months (Tháng)
 Propellers and Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Extension Board No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice 3D \ Matrice 3TD Flight Controller System 12 Months (Tháng)
 Aircraft Body 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Lens 12 Months and less than 200,000 Shutter Uses (12 tháng và dưới 200.000 lần sử dụng màn trập)
 Propulsion System (Excl. Propellers) 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Internal Charging Module 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months (for batteries with up to 400 charge cycles and stored with a charge of 90% or above for no more than 120 days) | 12 tháng (đối với pin có tối đa 400 chu kỳ sạc và được lưu trữ với mức sạc từ 90% trở lên trong thời gian không quá 120 ngày)
 Matrice 3D Series Charging Base 12 Months (Tháng)
 DJI USB-C Power Adapter (100W) 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice30
 Matrice30T
 Flight Controller System 12 Months (Tháng)
 Aircraft Body 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Antenna (Transmission Antenna and D-RTK Antenna) 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Smart Controller Enterprise 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery (TB30) 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 BS30 Intelligent Battery Station 12 Months (Tháng)
 Dongle 12 Months (Tháng)
 PSDK Mounting Bracket 3 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice 300 RTK
 Matrice 350 RTK
 Flight Controller System 12 Months (Tháng)
 Aircraft Body 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Antenna (Transmission Antenna and D-RTK Antenna) 12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Smart Controller Enterprise 12 Months (Tháng)
 DJI Smart Controller Expansion Kit 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery (TB60) 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 BS60 Intelligent Battery Station 12 Months (Tháng)
 D-RTK 2 Station 12 Months (Tháng)
 D-RTK 2 Accessory No Warranty (Không bảo hành)
 USB Charger 12 Months (Tháng)
 CSM Radar 12 Months (Tháng)
 Upward Gimbal Connector 6 Months (Tháng)
 Downward Single Gimbal Connector 6 Months (Tháng)
 Downward Dual Gimbal Connector 6 Months (Tháng)
 Manifold 2 Mounting Bracket 3 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories  No Warranty (Không bảo hành)
 Intelligent Flight Battery (TB65) 12 Months (for batteries stored with a charge of 90% or above for no more than 120 days) and Charge Cycle less than 400 Times | 12 tháng (đối với pin được lưu trữ với mức sạc từ 90% trở lên trong thời gian không quá 120 ngày) và Chu kỳ sạc dưới 400 lần
 BS65 Intelligent Battery Station 12 Months (Tháng)
 DJI E-Port Development Kit 12 Months (Tháng)
 Matrice 600
 Matrice 600 Pro
 Central Board  12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Remote Controller Channel Expansion Kit 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice 200
 Matrice 210
 Matrice 210-RTK
 MC 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty (Không bảo hành)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 D-RTK Antenna 12 Months (Tháng)
 D-RTK Processor 12 Months (Tháng)
 Gimbal Mounting Connector No Warranty (Không bảo hành)
 Datalink Pro 12 Months (Tháng)
 Datalink Pro Antenna 3 Months (Tháng)
 Matrice 200 V2
 Matrice 210 V2
 Matrice 210 RTK V2
 Flight Controller System 12 Months (Tháng)
 FPV Module 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers and Propeller Mounting Plates)  12 Months (Tháng)
 Airframe  12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 D-RTK 2 Antenna (excluding Mounting Bracket) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery (TB55) 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Charging Hub 12 Months (Tháng)
 D-RTK 2 Station  12 Months (Tháng)
 D-RTK 2 Accessory No Warranty (Không bảo hành)
 Single Upward Gimbal Connector 6 Months (Tháng)
 GPS Kit (excluding Mounting Bracket) 12 Months (Tháng)
 Manifold 2 UAV Installation Kit 3 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice 100 Central Board 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 P4 Multispectral MC 12 Months (Tháng)
 Gimbal Cameras 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 EPP Box No Warranty (Không bảo hành)
 Others No Warranty (Không bảo hành)
 CrystalSky Monitor 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Remote Controller Mounting Bracket 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery 12 Months (Tháng)
 DJI RC
 DJI RC Pro 
 DJI Smart Controller
 DJI Smart Controller 12 Months (Tháng)
 USB Charger 12 Months (Tháng)
 DJI Avata
 DJI Avata 2
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning Module 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Upper Frame 12 Months (Tháng)
 Central Supporting Plate 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months and Charge Cycle less than 100 Times (12 tháng và ít hơn 100 lần sạc)
 DJI Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Adapter 12 Months (Tháng)
 Propeller Guard 12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 DJI RC Motion 2 \ DJI RC Motion 3 DJI RC Motion 2 12 Months (Tháng)
 DJI FPV Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning Module 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 DJI Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months and Charge Cycle less than 100 Times (12 tháng và ít hơn 100 lần sạc)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Digital FPV System Goggles  12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 Air Unit Module 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Goggles Integra DJI Goggles Integra 12 Months (Tháng)
 USB-C OTG Cable 3 Months (Tháng)
 Eyeglass Frames 3 Months (Tháng)
 Corrective Lenses 3 Months (Tháng)
 Top Headband 3 Months (Tháng)
 DJI Goggles 2
 DJI FPV Goggles V2
 DJI Goggles 3
 Goggles 12 Months (Tháng)
 DJI Goggles Battery12 Months (Tháng)
 Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Goggles
 DJI Goggles Racing Edition 
 Goggles 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 DJI O3 Air Unit Camera Module 12 Months (Tháng)
 Transmission Module 12 Months (Tháng)
 Antenna/3-in-1 Cable 12 Months (Tháng)
 Cendence Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Mavic 2 Enterprise Advanced Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding propellers) 12 Months (Tháng)
 DJI Smart Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and Charge Cycle less than 200 Times (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 USB Charger 12 Months (Tháng)
 Charger  12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 M2EA Spotlight 12 Months (Tháng)
 M2EA Speaker 12 Months (Tháng)
 M2EA Beacon 12 Months (Tháng)
 M2EA RTK Module 12 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Mavic 2 Enterprise
 Mavic 2 Enterprise Dual
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 M2E Spotlight 12 Months (Tháng)
 M2E Speaker 12 Months (Tháng)
 M2E Beacon 12 Months (Tháng)
 DJI Mavic 3E
 DJI Mavic 3M
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Lens 12 Months and less than 200,000 Shutter Uses (12 tháng và ít hơn 200.000 lần sử dụng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excl. Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 chu kỳ sạc)
 USB-C Power Adapter (100W) 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Speaker 12 Months (Tháng)
 RTK Module 12 Months (Tháng)
 Protector Case 3 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mavic 3T Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excl. Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 chu kỳ sạc)
 USB-C Power Adapter (100W) 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Speaker 12 Months (Tháng)
 RTK Module 12 Months (Tháng)
 Protector Case 3 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Phantom 4 RTK MC 12 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Remote Controller with Built-in Screen (Screen) 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery for Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub for Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 EPP Box No Warranty (Không bảo hành)
 Dongle No Warranty (Không bảo hành)
 Others No Warranty (Không bảo hành)
 D-RTK 2 High-Precision GNSS Mobile   Station D-RTK 2 Body 12 Months (Tháng)
 Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 AC Power Adapter 12 Months (Tháng)
 Power Adapter II 12 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Guidance Guidance Core 12 Months (Tháng)
 Guidance Sensor 12 Months (Tháng)
 Flying Controllers for Multi-Rotor
 A3
 MC 12 Months (Tháng)
 IMU 12 Months (Tháng)
 PMU 12 Months (Tháng)
 LED 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 Flying Controllers for Multi-Rotor
 A2 \ WooKong-M
 MC 12 Months (Tháng)
 IMU 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 Flying Controllers for Multi-Rotor
 N3
 MC 12 Months (Tháng)
 PMU 12 Months (Tháng)
 LED 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 
 Flying Controllers for Multi-Rotor
 Naza-M V2 \ Naza-M Lite

 
 MC 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 Flying Controllers for Helicopter
 Ace One \ Ace Waypoint \ WooKong-H 
 MC 12 Months (Tháng)
 IMU 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 
Flying Controllers for Helicopter 
 Naza-H

 
 MC 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 Flying Platform-Pro
 S1000 \ S1000+ \ S900 \ S800 \ S800 EVO
 Motor 12 Months (Tháng)
 ESC 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)

 Flying Platform-Hobby
 F330 \ F450 \ F550 
 Tuned Propulsion  System

 
 Motor 12 Months (Tháng)
 ESC 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Ronin 4D Main Body  24 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 24 Months (Tháng)
 Hand Grips 24 Months (Tháng)
 Top Handle 24 Months (Tháng)
 High-Bright Main Monitor 24 Months (Tháng)
 TB50 Battery Mount 24 Months (Tháng)
 LiDAR Range Finder 24 Months (Tháng)
 PROSSD 1TB 24 Months (Tháng)
 PROSSD Mount 24 Months (Tháng)
 DJI High-Bright Remote Monitor 24 Months (Tháng)
 X9 Focus Motor 12 Months (Tháng)
 Power Adapter 12 Months (Tháng)
 Ronin 4D Carrying Case 12 Months (Tháng)
 TB50 Intelligent Battery 12 Months (Tháng)
 Ronin 4D Flex Ronin 4D Flex 12 Months (Tháng)
 Ronin 4D Hand Grip Adapter 12 Months (Tháng)
 Pan Axis Quick-Lock 3 Months (Tháng)
 Hand Grips Adapter Cable 3 Months (Tháng)
 DL 18 mm F2.8 ASPH Lens
 DL 24 mm F2.8 LS ASPH Lens
 DL 35 mm F2.8 LS ASPH Lens
 DL 50 mm F2.8 LS ASPH Lens
 Lens 12 Months (Tháng)
 Lens Hood 3 Months (Tháng)
 Lens Front Cap 3 Months (Tháng)
 Lens Rear Cap 3 Months (Tháng)
 Handheld Gimbals
 Ronin \ Ronin-M \ Ronin-MX 
 Gimbal Mechanics 12 Months (Tháng)
 Gimbal Motors 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Smart Battery 12 Months (Tháng)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Thumb Controller 12 Months (Tháng)
 Ronin 2 Gimbal Mechanics  12 Months (Tháng)
 Gimbal Motors 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Smart Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Quad Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 DJI RS 2 Gimbal Mechanics  12 Months (Tháng)
 DJI Ronin BG30 Grip 12 Months (Tháng)
 DJI Ronin RavenEye Image Transmission System 12 Months (Tháng)
 DJI Ronin Focus Motor 12 Months (Tháng)
 Tripod 12 Months (Tháng)
 DJI R Twist Grip Dual Handle 12 Months (Tháng)
 DJI Ronin Tethered Control Handle 12 Months (Tháng)
 Ronin 3D Focus System 12 Months (Tháng)
 DJI R Roll Axis Counterweight Set 12 Months (Tháng)
 DJI R Vertical Camera Mount 12 Months (Tháng)
 DJI R Phone Holder 6 Months (Tháng)
 DJI RONIN EXPANSION BASE KIT Accessory 12 Months (Tháng)
 Cable 3 Months (Tháng)
 Ronin-S Gimbal Mechanics  12 Months (Tháng)
 Gimbal Motors 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 Tripod 12 Months (Tháng)
 Focus Wheel 12 Months (Tháng)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 DJI RSC 2 Gimbal (Built-In Battery)  12 Months (Tháng)
 DJI Ronin RavenEye Image Transmission System 12 Months (Tháng)
 DJI Ronin Focus Motor 12 Months (Tháng)
 Extended Grip/Tripod 12 Months (Tháng)
 DJI R Phone Holder 6 Months (Tháng)
 Ronin-SC Gimbal Mechanics 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 Tripod (Plastic) 3 Months (Tháng)
 Focus Wheel 12 Months (Tháng)
 Ronin-S/SC Phone Holder 6 Months (Tháng)
 Focus Motor  12 Months (Tháng)
 DJI RS 3 Pro Gimbal 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 Briefcase Handle 12 Months (Tháng)
 Focus Motor (2022) 12 Months (Tháng)
 Ronin Image Transmitter 12 Months (Tháng)
 DJI LiDAR Focus Rangefinder (RS) 12 Months (Tháng)
 Extended Grip/Tripod (Metal) 12 Months (Tháng)
 Phone Holder 6 Months (Tháng)
 DJI RS 3 Gimbal 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 Briefcase Handle 12 Months (Tháng)
 Focus Motor (2022) 12 Months (Tháng)
 DJI RS 3 Mini Gimbal 12 Months (Tháng)
 RS Mini Quick-Release Plate 12 Months (Tháng)
 RS Mini Tripod 3 Months (Tháng)
 Screw Kit 3 Months (Tháng)
 L-Shaped Multi-Camera Control Cable (USB-C, 30 cm) 3 Months (Tháng)
 USB-C Charging Cable (40 cm) No Warranty (Không bảo hành)
 DJI RS 4
 DJI RS 4 Pro
 Gimbal 12 Months (Tháng)
 BG30 Battery Grip/BG21 Battery Grip 12 Months (Tháng)
 Ronin Image Transmitter 12 Months (Tháng)
 Briefcase Handle 12 Months (Tháng)
 Quick-Release Plate (Arca-Swiss/Manfrotto) 12 Months (Tháng)
 Lower Quick-Release Plate (Extended) 12 Months (Tháng)
 Lens-Fastening Support (Extended) 12 Months (Tháng)
 Extended Grip/Tripod (Metal) 12 Months (Tháng)
 Extended Grip/Tripod (Plastic) 12 Months (Tháng)
 Phone Holder 3 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 USB-C Charging Cable (40 cm) No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Focus Pro Focus Pro LiDAR 12 Months (Tháng)
 Focus Pro Grip 12 Months (Tháng)
 Focus Pro Motor 12 Months (Tháng)
 Focus Pro Hand Unit 12 Months (Tháng)
 BG21 Battery Grip 12 Months (Tháng)
 NATO Adapter Mount 12 Months (Tháng)
 Rod Adapter Slide Rail 3 Months (Tháng)
 Horizontal Adapter Slide Rail 3 Months (Tháng)
 Motor Rod Mount Kit 3 Months (Tháng)
 DJI Focus Pro Carrying Case 3 Months (Tháng)
 USB-C Charging Cable (40 cm) No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Transmission DJI video transmitter 24 Months (Tháng)
 DJI Image transmission highlight monitor 24 Months (Tháng)
 Battery Adapter Board 12 Months (Tháng)
 DJI LiDAR Focus Rangefinder (RS) 12 Months (Tháng)
 Zenmuse L2 Gimbal 12 Months (Tháng)
 Livox Avia 12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 Lens 12 Months and less than 200,000 shutter uses (12 tháng và ít hơn 200.000 lần sử dụng màn trập)
 High Precision IMU Module 12 Months (Tháng)
 Storage Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Zenmuse L1 Gimbal 12 Months (Tháng)
 Livox Avia 12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 High Precision IMU Module 12 Months (Tháng)
 Storage Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Zenmuse P1 Gimbal 12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 Lens 12 Months and less than 100,000 shutter uses (12 tháng và ít hơn 100.000 lần sử dụng)
 Storage Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 
 Zenmuse Gimbals
 Z15-BMPCC \ Z15-5D series \ Z15-GH4 \   
 GH3 \ Z15 series \ H3-4D \ H3-3D \ H3-2D

 
 Zenmuse Gimbals 12 Months (Tháng)
 Gimbal Motors 12 Months (Tháng)
 
 Gimbals for Industrial Solutions 
 Z30 \ Zenmuse XT \ Zenmuse XT2
 Zenmuse H20 \ Zenmuse H20T

 
 Gimbal  12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 Storage Case 3 Months (Tháng)
 DJI Focus Battery 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 
 Datalink
 Lightbridge \ 2.4G Bluetooth Datalink 
 2.4G Datalink \ 900M Datalink \ SRW G60

 
 Transmitter 12 Months (Tháng)
 Receiver 12 Months (Tháng)
 Payload SDK Payload SDK Development Kit 15 Days (Ngày)
 DJI SKYPORT 6 Months (Tháng)
 Dropsafe PCB Board 12 Months (Tháng)
 Others No Warranty (Không bảo hành)
 Manifold Processor 12 Months (Tháng)
 RoboMasters M3508 P19 Brushless DC Gear Motor 3 Months (Tháng)
 C620 Brushless DC Motor Speed Controller 3 Months (Tháng)
 M3508 Accessories Kit No Warranty (Không bảo hành)
 RoboMaster Development Board 15 Days (Ngày)
 GM6020 Brushless DC Motor 3 Months (Tháng)
 DJI Force Pro Mechanics 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Antenna No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Master Wheels Mechanics 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Wheel handle No Warranty (Không bảo hành)
 Antenna No Warranty (Không bảo hành)
 Accessories 
 IOSD MARK II\IOSD Mini\DT7&DR16 RC System
 Accessories 12 Months (Tháng)
 Aeroscope Mobile CrystalSky Monitor 12 Months (Tháng)
 Battery Central Board 12 Months (Tháng)
 RF Module 12 Months (Tháng)
 Digital Board Module 12 Months (Tháng)
 Power Module 12 Months (Tháng)
 Dual-frequency Antenna  12 Months (Tháng)
 Dual-frequency Amplifier Module 12 Months (Tháng)
 CrystalSky Monitor Mounting Bracket 12 Months (Tháng)
 Protector Case (including Inner and Outer Shell) No Warranty (Không bảo hành)
 Accessory (Cable and Port) No Warranty (Không bảo hành)
 Aeroscope Stationary Aeroscope Stationary Unit Processor  12 Months (Tháng)
 Dongle 12 Months (Tháng)
 Processor Mounting Bracket No Warranty (Không bảo hành)
 High-gain Antenna Mounting Bracket No Warranty (Không bảo hành)
 Power Cable No Warranty (Không bảo hành)
 Processor GND Cable  No Warranty (Không bảo hành)
 Screw Set No Warranty (Không bảo hành)
 Directional Antenna G-8 Directional Antenna  12 Months (Tháng)
 Directional Antenna G-16 2.4 GHz High-gain Antenna 12 Months (Tháng)
 5.8 GHz High-gain Antenna 12 Months (Tháng)
 Retailed Accessories Retailed Accessories 3 Months (Tháng)

* Warranty period may vary according to local laws and regulations. 
* Thời gian bảo hành có thể thay đổi theo luật và quy định của nhà phân phối từng vùng.

 

CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH DJI VIETNAM

Bảo Hành Phantom Ở Đâu?


Xin Lưu Ý: Việc một sản phẩm có được chấp nhận bảo hành hay không là do chính bộ phận dịch vụ sau mua của nhà máy DJI (Không phải FlycamPro) quyết định sau khi xem xét, kiểm tra các thông tin, dữ liệu, dẫn chứng do khách hàng cung cấp thông qua đại lý uỷ quyền tại Việt Nam. Toàn bộ chi phí phát sinh cho các sản phẩm được bảo hành sẽ do DJI chi trả.

FlycamPro | Dji Vietnam là đơn vị đã được DJI trao trách nhiệm thay mặt hãng hỗ trợ cho khách hàng đã mua các sản phẩm chính hãng tại VietNam. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ khách hàng về việc liên hệ, lấy và gửi dữ liệu cũng như tất cả các yêu cầu khác phục vụ cho việc kiểm chứng thông tin của hãng DJI cho các trường hợp phát sinh bảo hành. Dich vụ thay thế linh kiện, sửa chữa, bảo hành Flycam

"Ngày xác nhận bảo hành" sẽ được dùng làm thời gian khấu trừ cho thời hạn bảo hành của sản phẩm. 

"Ngày xác nhận bảo hành" được tính là ngày Flycampro nhận được thiết bị cần bảo hành của khách mang đến trực tiếp hay gửi đến qua dịch vụ vận chuyển. Trong trường hợp khách hàng báo bảo hành từ xa sẽ được tính là ngày mà FlycamPro nhận được đầy đủ từ khách hàng hồ sơ bảo hành từ xa theo yêu cầu như xuất file, điền form, video báo lỗi, hình ảnh hay yêu cầu khác liên quan v.v và thiết bị cần bảo hành phải được gửi tới trước không quá 5 ngày kể từ ngày hồ sơ từ xa được tiếp nhận.

Lưu ý, việc khách hàng gọi báo lỗi qua điện thoại chưa đủ điều kiện cho việc xác nhận ngày bảo hành.

 


 ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: 

 • Vẫn còn thời hạn bảo hành, sản phẩm được sử dụng bình thường, đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của sự tháo mở vỏ, nứt vỡ, giả mạo hoặc thay đổi linh kiện.
 • Số series sản phẩm phải đúng theo số series trong biên nhận mua hàng. Tem nhãn còn nguyên vẹn, không thấm nước, không có dấu hiệu của sự thay đổi.
 • Hóa đơn mua hàng hợp lệ từ nhà phân phối ủy quyền của chính hãng. 
 • Thời gian kích hoạt bảo hành được tính từ ngày sản phẩm được kích hoạt sử dụng. Trong trường hợp không thể xác nhận thời gian kích hoạt đối với một số linh kiện hay bao gồm cả máy bay thì thời gian kích hoạt bảo hành sẽ được tính là ngày thứ 5 kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.

   

CÁC TRƯỜNG HỢP SAU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN BẢO HÀNH.

 • Tai nạn rơi vỡ hay các va đập mạnh lên thiết bị. Tai nạn rơi máy bay do bay vào môi trường phá sóng wifi, GPS.
 • Giấy quì trên máy bay hoặc Gimbal Camera đổi sang màu đỏ (Do máy bay rớt nước hoặc tiếp xúc với môi trường ẩm ướt quá mức cho phép) 
 • Hư hại thiết bị do tự ý tháo mở vỏ mà không tuân theo hướng dẫn sử dụng chính thức.
 • Hư hại do lắp đặt không đúng, hoặc sử dụng không đúng, không tuân theo sự hướng dẫn, cảnh báo của nhà sản xuất
 • Hư hại gây ra do cố ý thay đổi trái phép các bộ mạch chính, không phù hợp hoặc lạm dụng pin và bộ sạc quá mức cho phép.
 • Hư hại gây ra do không làm theo các hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất.
 • Hư hại do hoạt động trong thời tiết xấu (vd: gió quá mạnh, mưa bão, cát / bụi, v.v)
 • Hư hại gây ra khi máy bay hoạt động trong một môi trường nhiễu điện từ (vd: khu vực khai thác mỏ, tháp phát sóng vô tuyến điện, dây điện cao thế, trạm biến áp, v.v).
 • Hư hại gây ra khi thiết bị hoạt động trong một môi trường có nhiều các thiết bị không dây khác cùng phát sóng một lúc (ví dụ như máy phát, video-link, các tín hiệu Wi-Fi, v.v).
 • Hư hại gây ra do thiết bị mang theo một trọng lượng lớn hơn trọng lượng cất cánh an toàn cho phép.
 • Hư hại do các linh kiện khác hỗ trợ cho thiết bị hoạt động đã quá cũ hoặc hư hỏng. 
 • Hư hại gây ra bởi độ tin cậy hoặc vấn đề tương thích khi sử dụng các bộ phận của bên thứ ba không được thẩm định.
 • Hư hại gây ra do sử dụng pin, sạc v.v không đảm bảo chất lượng hoặc quá cũ hoặc không phải hàng chính hãng.
 • Hư hại do vẫn cố gắng bay trong khi đã có những linh kiện yếu hoặc hư hỏng.
 • Cháy gây ra bởi các yếu tố phi sản xuất.
 • Thiệt hại gây ra cho sản phẩm bởi các yếu tố bên ngoài, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm lửa, lũ lụt, gió mạnh và sét đánh.
 • Hư hại do cố tình sử dụng sản phẩm khi, pin thông minh đã cảnh báo mức pin còn quá thấp, hay pin hư, lỗi hoặc quá cũ. 

VỀ GIAO NHẬN SẢN PHẨM GỬI BẢO HÀNH 

 • Bảo hành trực tiếp ở Việt Nam tại 15 Lý Thái Tổ P1, Q10, HCM đối với các lỗi thông thường có thể xử lý trong vòng 1-3 ngày bằng cách thay thế linh kiện hay sửa chữa. Đối với các bảo hành cần phải phân tích hộp đen dữ liệu để xác nhận trách nhiệm ngoài phạm vy uỷ quyền của chính hãng DJI với Flycampro, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng gửi sản phẩm về nhà máy hãng.
 • Khách hàng sẽ chịu tất cả các chi phí vận chuyển gửi đi và chi phí phát sinh khác (nếu có) khi yêu cầu flycampro gửi sản phẩm để bảo hành hoặc sửa chữa về nhà máy chính hãng DJI (trong trường hợp đặc biệt cần thiết)
 • Đối với các yêu cầu kiểm tra bảo hành từ xa nhân viên kỹ thuật bảo hành của FlycamPro sẽ kiểm tra, gửi báo cáo lỗi về hãng để xác nhận các vấn đề về trách nhiệm.Việc này thông thường sẽ mất một khoảng thời gian tùy thuộc vào tình trạng của thiết bị và thời gian giải quyết qui định của hãng DJI là từ 4-7 ngày để có kết quả.
 • Các lỗi đơn giản FlycamPro sẽ thay thế linh kiện ngay lập tức trong vòng 24h cho khách hàng, nếu lỗi phức tạp có liên quan đến gimbal camera hay mạch chính thì cần phải có nhiều thời gian hơn (khoảng 2-3 tuần) để thẩm định lỗi cũng như tiến hành thay thế các phần linh kiện lỗi.
 • Thời gian để vận chuyển hàng từ VN qua hãng khoảng 10 ngày nếu đi từ Tp HCM và 5 ngày nếu đi từ Hanoi, và sẽ mất cùng thời gian đó để chuyển hàng từ hãng về lại Vietnam.
 • Nếu lỗi do nhà sản xuất, DJI sẽ chấp nhận tất cả các chi phí xét nghiệm, chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí vận chuyển khi gửi trả sản phẩm sau bảo hành về lại cho đại lý ủy quyền tại mỗi nước (không phải địa chỉ khách hàng, khách hàng sẽ chịu khoảng chi phí vận chuyển còn lại.) 
 • Xin lưu ý rằng với các sản phẩm được chấp nhận bảo hành, Các phần chi tiết hay linh kiện hư hỏng sẽ được sửa chữa hay thay thế bằng linh kiện tân trang tương đương chứ không phải được đổi sang một thiết bị hoàn toàn mới cùng loại.
 • Nếu DJI xác định rằng các sản phẩm không thuộc chế độ bảo hành, FlycamPro sẽ tư vấn cho khách hàng các phương án để sửa chữa hoặc thay thế đồng thời dự báo chi phí dịch vụ, linh kiện, các chi phí khác nếu có cho khách hàng. Và sẽ chỉ tiến hành sửa chữa sau khi nhận được sự xác nhận đồng ý của khách. Phí vận chuyển sản phẩm gửi trả lại khách hàng trong trường hợp này sẽ không được hỗ trợ.
 • Đối với dịch vụ bảo hành: Khách hàng tại VN có tâm lý lo lắng bị từ chối bảo hành vì hầu như các shop không có dịch vụ tốt ở khâu bảo hành. Khách hàng của FlycamPro sẽ không phải lo lắng về vấn đề này, vì FlycamPro là đơn vị duy nhất được DJI uỷ quyền thay mặt chính hãng cung cấp, xử lý các dịch vụ sau mua trực tiếp tại Việt Nam để làm trung gian giữa khách hàng và chính hãng DJI. Chúng tôi không phải mất bất cứ một khoản chi phí đền bù nào cho khách hàng khi bảo hành, các chi phí đó được hãng chi trả. Việc có thể giúp khách bảo hành được sản phẩm do lỗi nhà sản xuất là việc hoàn toàn có lợi cho uy tín thương hiệu của FlycamPro. Vậy nên chúng tôi luôn cố gắng hết sức bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình khi có các trường hợp cần bảo hành xảy ra. FlycamPro chính là người trung gian để hỗ trợ chứng minh các lỗi, đảm bảo quyền lợi của người dùng cuối đối với nhà sản xuất.
 • Tất cả các sản phẩm bảo hành hay sửa chữa đều được chúng tôi hỗ trợ giải quyết trực tiếp và tìm phương án tối ưu giảm chi phí để xử lý nhanh chóng nhất có thể tại VietNam, ở địa chỉ 15 Lý Thái Tổ, P1, Q10, HCM. Nếu quí khách cần kiểm tra thông tin sản phẩm đang bảo hành của mình có thể gọi 1900.5555.12 Ext 3

THỜI GIAN BẢO HÀNH

 • Trả bảo hành trong 08-24h: Trường hợp FlycamPro | DJi Vietnam xác nhận được lỗi sản phẩm do lỗi nhà sản xuất và thiết bị bảo hành được bảo hành đổi mới.
 • Trả kết quả phân tích trách nhiệm bảo hành các file dữ liệu online từ hãng trong 1-3 ngày.
 • Trả bảo hành 1 - 3 ngày: Trường hợp đại lý uỷ quyền dịch vụ FlycamPro | Dji VietNam xác nhận được lỗi do sản xuất và thiết bị được bảo hành sửa chữa, thay thế.
 • Thời gian vận chuyển hàng hoá về nhà máy: 5-6 ngày nếu đi từ Hà Nội và 10-12 ngày nếu đi từ Tp HCM. 
 • Trả kết quả trách nhiệm bảo hành trực tiếp từ nhà máy nếu DJI yêu cầu bắt buộc phải gửi thiết bị về hãng để làm các xét nghiệm, phân tích trong 15-20 ngày.
 • Thời gian xử lý bảo hành sửa chữa tại nhà máy từ 2-3 ngày sau khi nhận được xác nhận đồng ý của khách hàng.


  FlycamPro thiện chí nhận ý kiến đóng góp, xây dựng hay khiếu nại dịch vụ. Xin vui lòng BẤM VÀO ĐÂY để giúp chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn. 


DỊCH VỤ BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM DJI SẼ ĐƯỢC KÍCH HOẠT BẮT ĐẦU TỪ NGÀY SẢN PHẨM ĐƯỢC GIAO ĐI (không trừ thời gian vận chuyển) DỰA TRÊN CÁC SỐ IMEI DUY NHẤT CÓ TRONG MỖI SẢN PHẨM. TRUNG TÂM BẢO HÀNH SỬA CHỮA DJI CARE VIETNAM

Add: 15 Lý Thái Tổ P1 Q10 Tp HoChiMinh.
        14 Nam Đồng, Đống Đa, Hanoi.

Tel: 1900.5555.12 - Ext 3

MỌI THẮC MẮC, NGHI NGỜ GIAN LẬN HAY CÓ PHẢN ÁNH VỀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO HÀNH CỦA FLYCAMPRO. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG PHẢN HỒI TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ

HOTLINE 0901.5555.12 (Mr Đạt)
CHÚNG TÔI CAM KẾT SẼ CÓ CÁC KIỂM TRA VÀ CÂU TRẢ LỜI THOẢ ĐÁNG CHO QUÝ KHÁCH.

 


CẢNH BÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN - FLYCAMPRO | DJI VIETNAM

Các nội dung và bất kỳ tài liệu, hình ảnh nào được đăng trong trang web FlycamPro.vn đã được đăng ký bảo vệ bản quyền nội dung bởi DMCA, và có thể chứa những thông tin đặc quyền, bảo mật và không được tiết lộ theo luật hiện hành. Bạn được thông báo rằng việc sử dụng, phổ biến, phân phối hoặc sao chép thông tin này là bị nghiêm cấm và có thể là bất hợp pháp.
Nếu Quý Khách tìm thấy một trang web khác đăng copy thông tin, nội dung của chúng tôi mà không trích dẫn nguồn xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua thư điện tử Info.FlycamPro@gmail.com